Klachtenregeling

Klachtenregeling Elan onderwijsgroep

Deze regeling betreft de door de Vereniging van Openbare Scholen geformuleerde Modelklachtenregeling, welke compleet op school ter inzage ligt.

Hierbij de vereenvoudigde procedurele uitwerking.

ad. 1

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ernstige ontevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs, het beleid dat op school wordt gevoerd dan wel omstandigheden die bij de klager grote onvrede hebben opgeroepen of als onbillijk, onjuist of onzorgvuldig worden ervaren.

ad. 2

Klachten, betrekking hebbende op artikel 1 der regeling, kunnen gedurende het schooljaar door ouders of verzorgers van leerlingen mondeling of schriftelijk worden ingediend bij het bevoegd gezag of bij een door het bevoegd gezag aan te wijzen klachtencommissie, zulks naar de keuze van de ouder/verzorger.

De klachtencommissie is samengesteld uit absoluut onafhankelijke onpartijdige personen. Naam, adres, dagtekening, alsmede een omschrijving van de klacht zijn onvoorwaardelijke onderdelen van de procedure.

Een mondelinge klacht wordt schriftelijk vastgelegd.

ad. 3

Binnen 5 werkdagen stelt de klachtencommissie/het bevoegd gezag de locatiedirecteur op de hoogte van de klacht.

ad. 4

Aan iedere school stelt het bevoegd gezag een contactpersoon aan die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon. Deze contactpersoon is nog niet bekend.

ad. 5

Het bevoegd gezag stelt een instantie aan die de klager begeleidt en ondersteunt bij de te volgen procedure. Deze vertrouwensinstantie is het GIMD in Leeuwarden..

ad. 6

De klachtencommissie is i.v.m. de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht kan door de klachtencommissie een hoorzitting worden gehouden. Schriftelijke gegevens betreffende de klacht zijn voorhanden.

ad. 7

Binnen 4 weken na de hoorzitting doet de klachtencommissie verslag van hetgeen in de hoorzitting aan de orde is geweest. In dit verslag wordt een oordeel uitgesproken, dan wel een aanbeveling gedaan.

ad. 8

Het bevoegd gezag neemt binnen 4 weken na het oordeel/ advies van de klachtencommissie een beslissing met advies betreffende de klacht.

Deze beslissing kan dan slechts worden genomen als alle door de klachtencommissie aangedragen formele gegevens bij de beslissing zijn betrokken en de aangeklaagde zich heeft kunnen verdedigen.

De onafhankelijke contactpersoon voor ouders en leerlingen is mevrouw. Tjitske Feersma (Cedin). Email: t.feersma@cedin.nl

ad. 9

Na 4 jaar wordt deze klachtenregeling geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.